مدیریت و رهبری

مدیریت و رهبری

مدیریت و رهبری دو مفهوم متفاوت است. مدیریت روند جمع آوری گروهی از افراد برای دستیابی به یک هدف مشترک است. رهبری توانایی ایجاد انگیزه و راهنمایی آن افراد به سمت آن هدف است.

مدیریت یک فرایند است ، در حالی که رهبری نتیجه ای است. مدیریت را می توان آموزش و آموخت ، اما رهبری باید در هر فرد با تجربیات خود توسعه یابد. مدیریت را می توان به هر کسی آموزش داد ، اما رهبری باید از درون هر فرد حاصل شود.

برای موفقیت مدیریت ، باید رهبرانی وجود داشته باشند که به توانایی های خود اعتماد به نفس داشته باشند ، و همچنین افراد دیگری که با اشتیاق و اشتیاق از آنها پیروی می کنند.

مدیریت فرایندی برای برنامه ریزی ، سازماندهی و هدایت افراد برای دستیابی به اهداف خاص است.

مدیریت فقط مربوط به تصمیم گیری یا تعیین اهداف نیست. این همچنین در مورد ایجاد انگیزه در مردم و ایجاد کارآمد آنها به طور مؤثر است. مدیریت شامل برنامه ریزی ، سازماندهی و هماهنگی منابع مورد نیاز برای دستیابی به اهداف است. یک مدیر باید بتواند افراد و گروه ها را برای تولید نتایج مورد نیاز ایجاد کند.

رهبری آسان نیست اما با کمک دوره های آموزش توسعه رهبری می توان آن را آسانتر کرد. تفاوت بین مدیران و رهبران در این است که مدیران بر کنترل کارمندان خود تمرکز می کنند در حالی که رهبران بر توسعه کارمندان خود تمرکز می کنند. مدیران غالباً به عنوان دیکتاتورهایی دیده می شوند که تمام تصمیمات خود را می گیرند ، در حالی که رهبران به عنوان انگیزه ای دیده می شوند که با دید خود برای آینده به دیگران الهام می گیرند. یک مدیر ممکن است ایده های خوبی داشته باشد اما فاقد مهارت های لازم برای متقاعد کردن سایر افراد از شایستگی خود است. یک رهبر این مهارت ها را خواهد داشت اما ممکن است ایده خوبی نداشته باشد.

مدیران غالباً به موقعیت هایی ارتقا می یابند که تجربه یا دانش کمی از آنچه برای موفقیت لازم است ، دارند. این اغلب آنها را به دردسر می اندازد زیرا آنها نمی دانند چگونه خودشان از آن خارج شوند! رهبران می دانند که چگونه خودشان از دردسر خارج شوند و نیازی به شخص دیگری ندارند که به آنها بگوید چه اشتباهی یا درست با برنامه کاری (یا ایده) خود وجود دارد.

مشاهده همه 2 نتیجه